Begeleiding bij aankoop van een woning in Spanje: veel gestelde vragen

Wat moet ik doen om in Spanje een woning te kopen?

Wat moet ik doen om in Spanje een woning te kopen?

Waarschijnlijk heeft u na een bezoek aan het land de voor u geschikte woning in Spanje al gekozen en weet u hoe het huis eruitziet. De tijd is dus gekomen om de diensten van een advocaat in te schakelen om de juridische situatie te achterhalen.

Bij Welex, uw vastgoed advocaat in Spanje, hebben we een team van onafhankelijke professionals, advocaten en economen, die u adviseren over de aankoop van een woning in Spanje. Voordat u tot betaling overgaat voeren wij een studie van uw woning uit, adviseren wij u over de ondertekening van het onderhandse koopcontract en zijn wij u van dienst bij het betalen van de belastingen die voortvloeien uit de transactie.

Voor uw gemoedsrust is het essentieel dat u het beste Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje in de arm neemt dat de hele aankoopprocedure uitlegt. Bij Welex, uw vastgoed advocaat in Spanje, hebben wij als doel om klanten van begin tot eind tevreden te stellen, d.w.z. om kwaliteitsservice te bieden. Dit is mogelijk dankzij de kennis en doorlopende bijscholing van onze professionals en de jarenlange ervaring van ons team.

Individuele aandacht is essentieel om zich te allen tijde beschermd te voelen tijdens het aankoopproces.

Welke kosten moet ik betalen als ik een woning in Spanje koop?

U moet weten dat het kopen van een huis in Spanje u er ook toe verplicht belasting te betalen. De te betalen belasting is afhankelijk van de locatie van de woning, of het een tweede overdracht is en of het huis wordt gekocht van de eigenaar, of dat het een nieuwbouwhuis betreft dat rechtstreeks van de ontwikkelaar wordt gekocht.

Bij het betalen van de belasting dient de koopsom van het huis in acht te worden genomen. De Spaanse belastingdienst kan deze prijs controleren en, indien die lager is dan de werkelijke waarde, daarvoor een aanvullende aanslag sturen voor het verschil tussen de toegekende werkelijke waarde en de waarde die in de koopakte is vermeld.

Aankoop van een gebruikte woning in Spanje, tweede of volgende overdracht.

In dit geval moet in Spanje overdrachtsbelasting betaald worden, in de autonome deelregio waar het gekochte onroerend goed zich bevindt.

Voor Andalusië wordt het te betalen bedrag verkregen door het tarief toe te passen op de van toepassing zijnde grondslagen in onderstaande tabel:

Grondslag tot (euro)

Totale heffing in (euro)

Rest grondslag (euro)

Tarief

0,00

0,00

400.000,00

8,00%

400.000,01

32.000,00

300.000,00

9,00%

700.000,01

59.000,00

hierboven

10,0%

Gaat het om overdracht van een garageplaats, met uitzondering van maximaal twee aan de woning verbonden garages, dan wordt het tarief als volgt bepaald:

Grondslag tot (euro)

Totale heffing (euro)

Rest grondslag (euro)

Tarief

0,00

0,00

30.000,00

8,00%

30.000,01

2.400,00

20.000,00

9,00%

50.000,01

4.200,00

hierboven

10,0%

Als u een gemeubileerde woning in Spanje koopt, houd er dan rekening mee dat de vermogensheffing bij overdracht van roerende goederen 4% bedraagt van de koopsom van deze meubelen en goederen.

Begeleiding nieuwbouw woning kopen in Spanje.

Als koper van een nieuwbouwwoning in Spanje moet u aan de ontwikkelaar Spaanse BTW belasting betalen, die deze weer aan de belastingdienst in Spanje moet afdragen.

Het btw-tarief voor een nieuwe woning bedraagt 10% van de koopsom.

Hetzelfde tarief geldt voor garageplaatsen (met een maximum van twee eenheden) en andere bijgebouwen die worden gerealiseerd (bijv. opslagruimten). In alle andere gevallen (bijv. bedrijfsruimten) wordt 21% btw geheven.

Naast de bovengenoemde Spaanse btw moet u de zogenoemde ‘belasting op kapitaaloverdracht en op authentieke akten’ betalen; een tarief van 1,5% op de koopsom.

Andere kosten voortvloeiend uit de aankoop van een woning in Spanje:

Notariskosten in Spanje. De notaris zal zijn officieel vastgestelde tarief in rekening brengen. Als koper heeft u het recht zelf een notaris te kiezen.

Eigendomsregistratie. Voor de registratie van het eigendomsrecht op uw naam moet betaald worden. Het bedrag wordt vastgesteld door het registerkantoor.

Administratiekosten. Dit zijn de kosten voor de fiscale verrekening en het indienen de akte bij het registerkantoor.

Bij Welex, uw vastgoed advocaat in Spanje,  zorgen wij voor de betaling van al uw belastingen en kosten tot en met de gehele inschrijvingsprocedure van uw eigendomsrecht in het betreffende registerkantoor. Maakt u zich geen zorgen over het papierwerk dat met uw aankoop gepaard gaat, bij Welex voeren we alle stappen uit totdat we de woning op uw naam geregistreerd hebben zodat u helemaal gerust kunt zijn.

Welke kosten moet ik betalen als ik een woning in Spanje koop?

Ondertekening van een onderhandse koopovereenkomst van een woning in Spanje

Ondertekening van een onderhandse koopovereenkomst van een woning in Spanje

Wij adviseren u om naar uw een Nederlandstalige advocaat in Spanje te gaan voordat u een contract ondertekent of geld overmaakt.

Bij Welex, uw Nederlandstalige advocaat in Spanje, bezorgen wij u een rapport met een onderzoek naar de juridische situatie van de woning, zodat u gerust kunt zijn en alles begrijpt. In dit rapport gaan we onder meer in op de volgende aspecten:

Informatie over het eigendom van het onroerend goed. De eigenaar van het onroerend goed wordt gespecificeerd, en afhankelijk van de omstandigheden, of het nu gaat om een individu of een rechtspersoon, wordt de benodigde documentatie verkregen van de verkoper.

Of er sprake is van heffingen of lasten die van invloed zijn op de woning in Spanje, zoals hypotheken, beslagleggingen en fiscale maatregelen.

De volledige formele beschrijving van de woning in Spanje is opgenomen in het rapport. Dat wil zeggen: het bebouwde oppervlak, het aantal kamers en terrassen, zodat de klant kan controleren of de kenmerken en de beschrijving van het onroerend goed dat is verstrekt of bezocht, overeenkomen met de beschrijving in de officiële documentatie.

Ons rapport bevat ook informatie over de voorzieningen van het huis, zodat de klant een goed idee heeft van wat het ongeveer zal kosten om het te onderhouden, inclusief bijdragen aan de vereniging van eigenaars, onroerendzaakbelasting, afvalheffingen en kosten voor water en elektra.

Informatie over de woning van het kadaster, met inbegrip van het bouwjaar en de bebouwde oppervlakte voor kadastrale doeleinden. Ook wordt nagegaan of er geen bedragen aan onroerendzaakbelasting openstaan in de gemeente waarin het huis staat.

Ons vastgoed advocatenkantoor in Spanje houdt ook een overleg met de deskundigen van de gemeentelijke afdeling stadsplanning om de situatie van het pand te bespreken en om te bevestigen of het al dan niet over een eerste-bewonersvergunning beschikt.

Naast de genoemde juridische aspecten is het belangrijk om in kaart te brengen welke belastingen moeten worden betaald als gevolg van de aankoop. Daarbij gaan we uit van de volgende gegevens:

 • Ten eerste de koopsom van uw huis in Spanje.
 • Daarnaast, als het onroerend goed in aanbouw of nieuw is en de verkoper de ontwikkelaar is, moet de btw en de ‘belasting op authentieke akten’ worden betaald. Gaat het om een tweede of volgende overdracht, dan betaalt u overdrachtsbelasting.
 • De fiscale waarde van de woning in Spanje. Indien de fiscale waarde hoger is dan de koopsom, kan de koper een aanvullende aanslag ontvangen van het betreffende belastingkantoor.

Soorten onderhandse koopovereenkomsten van een woning in Spanje

Normaliter wordt een overeenkomst tot het kopen van een woning in Spanje vastgelegd in een onderhandse koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper. In een later stadium wordt de verkoopakte verleden door een notaris bij de levering van het onroerend goed en de betaling van de volledige koopsom.

Wij vinden het belangrijk om onderscheid te maken tussen het voorlopig koopcontract en de koopovereenkomst.

Het voorlopig koopcontract van een woning in Spanje.

Met de ondertekening van deze overeenkomst verleent de eigenaar de andere partij, de potentiële koper, voor een bepaalde periode de bevoegdheid om het onroerend goed te kopen, onder de door de partijen overeengekomen voorwaarden, waaronder het object, de koopprijs en de looptijd.

De optie op aankoop van een woning in Spanje kan kosteloos of tegen betaling worden toegekend, waarbij het betaalde bedrag met de koopsom kan worden verrekend als de optie in een daadwerkelijke aankoop wordt omgezet. De potentiële koper is degene die besluit al dan niet over te gaan tot aankoop en dus of partijen daadwerkelijk een koopovereenkomst sluiten.

Niet-naleving door de eigenaar die de optie heeft gegeven leidt tot de overeenkomstige schadevergoeding aan de potentiële koper, bovenop terugbetaling van de ontvangen aanbetaling.

Het onderhandse koopcontract van een woning in Spanje.

Door een koopovereenkomst is de verkoper verplicht om de woning aan de koper over te dragen en is de koper verplicht om daarvoor een bepaalde prijs te betalen. De voorwaarden van de transactie omvatten, onder andere, het volgende:

 • De identiteit van de partijen en hun bevoegdheid om de overeenkomst te ondertekenen.
 • Het object, d.w.z. de woning met de volledige beschrijving, de staat van de lasten, het deelnemingspercentage in de vereniging van eigenaars, de vorige eigendomstitel en de huursituatie.
 • De koopsom en de wijze van betaling.
 • Degene die de verkoopkosten betaalt.
 • De notaris en de datum voorzien voor ondertekening van de verkoopakte bij de notaris.

Op het moment van ondertekening wordt een bedrag overgemaakt bij wijze van aanbetaling, als volgt vastgelegd in artikel 1454 van het Spaans burgerlijk wetboek:

“Indien op de koopovereenkomst een borg of aanbetaling overeen is gekomen, kan de overeenkomst worden beëindigd waarbij de koper dit bedrag verliest dan wel de verkoper dit bedrag in tweevoud terugbetaalt.”

Het is gebruikelijk om in het voorlopig koopcontract een borgsom overeen te komen. Als de koper zich niet aan de overeenkomst houdt, verliest hij de borgsom en als het contract door de schuld van de verkoper niet wordt nagekomen, moet hij de borgsom in tweevoud aan de koper terugbetalen.

Soorten onderhandse koopovereenkomsten van een woning in Spanje

Ondertekening van een notariële verkoopakte van een woning in Spanje

Ondertekening van een notariële verkoopakte van een woning in Spanje

De akte voor het kopen van een woning in Spanje wordt opgesteld zoals de partijen dat wensen en de voorwaarden ervan moeten duidelijk en nauwkeurig zijn, dat wil zeggen dat ze geen aanleiding mogen geven tot enige dubbelzinnigheid of misverstand.

Maak u geen zorgen als u de Spaanse taal niet machtig bent; bij de ondertekening wordt u begeleid door een van onze professionals en een officiële tolk die de inhoud van de akte vertaalt in uw eigen taal.

In Spanje schrijft de wet voor dat tolk aanwezig is wanneer de partijen, of een van hen, de taal van de akte niet machtig zijn. Deze tolk, aangesteld door de partij die de taal niet machtig is, zal de vertaling van het document uitvoeren en het ondertekenen, samen met de andere partijen die op het kantoor van de notaris verschijnen.

De notaris in Spanje identificeert de comparanten door middel van een identiteitsbewijs met foto en handtekening. Indien de partijen niet in eigen naam maar namens een andere natuurlijke of rechtspersoon verschijnen, bevat de akte de gegevens van het document waardoor deze vertegenwoordiging mogelijk is.

De notaris in Spanje zal ook het eigendom van de woning die u koopt controleren. De notaris zal hiervoor informatie opvragen bij en ontvangen van het eigendomsregister. De notaris zal in de akte de inhoud van de registergegevens opnemen, met vermelding van de dag en het tijdstip van ontvangst.

Met betrekking tot uw huis in Spanje, zal de akte een beschrijving bevatten, volgens de informatie in de vorige eigendomstitel van aankoop en in het eigendomsregister, met inbegrip van de registergegevens, het kadastrale referentienummer, of er lasten staan geregistreerd op het onroerend goed en of er al dan niet huurders zijn.

Wat betreft de lasten kan het bijvoorbeeld gaan om een hypotheek, een erfdienstbaarheid of een beslaglegging.

Het Spaanse ‘Catastro’ is als orgaan ondergebracht bij het ministerie van Financiën en Publieke Diensten en registreert alle onroerend goed in de steden en daarbuiten of met bijzondere kenmerken. De verkoopakte dient een kadastrale verklaring in woord en beeld te bevatten ten aanzien van de locatie en de kadastrale referentie, de oppervlakte, het gebruik of de bestemming van het onroerend goed, de kadastrale waarde en de kadastrale eigenaar, met zijn/haar Spaans fiscaal identificatienummer of, indien van toepassing, het buitenlands identificatienummer.

Tenzij het tegendeel wordt bewezen en zonder afbreuk te doen aan het eigendomsregister (‘Registro de la Propiedad’), waarvan de wettelijke uitspraken prevaleren, worden de gegevens in het kadaster geacht waar te zijn.

U moet weten dat u verplicht bent uw huis bij het kadaster in te schrijven, evenals eventuele wijzigingen aan de eigenschappen van de woning, en het krijgt dan een kadastrale waarde toegekend.

“De kadastrale waarde is de waarde die voor elk onroerend goed objectief wordt bepaald op basis van de gegevens in het vastgoedkadaster en bestaat uit de kadastrale waarde van de grond en de kadastrale waarde van de gebouwen.”

De kadastrale referentie maak zo de identificatie van het onroerend goed en de locatie ervan op de kadastrale kaart mogelijk. Het is een code van cijfers en letters, bestaande uit twintig karakters, die door het kadaster wordt toegewezen. Elk onroerend goed moet dus een uniek kadastraal referentienummer hebben waardoor het ondubbelzinnig op de kadasterkaart kan worden gelokaliseerd.

Bovendien zal de notaris nagaan of er achterstallige betalingen zijn aan onroerendzaakbelasting of bijdragen aan de vereniging van eigenaars. De onroerendzaakbelasting is een directe belasting op de waarde van het onroerend goed, de belastingplichtige is de eigenaar van het onroerend goed en het belastingtijdvak begint op 1 januari van elk jaar.

Met betrekking tot de betaling van de bijdragen aan de vereniging van eigenaars bepaalt de Spaanse horizontale eigendomswet in artikel 9 dat elke individuele eigenaar verplicht is om, in overeenstemming met het deelnemingspercentage in het onroerend goed, bij te dragen aan de betaling van de algemene kosten voor het adequate onderhoud van het onroerend goed en bijbehorende diensten.

In de akte verzoeken de partijen om de verkoop in het betreffende Spaanse eigendomsregister in te schrijven en wordt vermeld welke partij verantwoordelijk is voor betaling van de belastingen en kosten met betrekking tot het passeren van de akte.

De notaris zal op verzoek van de betrokken partijen, het eigendomsregister verzoeken om ‘preventieve inschrijving’ van de akte. Op deze wijze vervalt de inschrijving indien niet binnen tien werkdagen een gewaarmerkte kopie van de akte bij het register wordt ingediend.

Tot slot vermeldt de notaris het volgnummer van het blad waarop de akte begint en het blad waarop de akte eindigt, en wordt het document ondertekend door de partijen en de notaris.

De akte wordt geprint op papier voorzien van officiële stempels en zegels. Aan het einde van het document vermeldt de notaris de nummering van alle gebruikte bladen.

We willen dat u zich gerust voelt en zeker kunt zijn van uw zaak. Daarom begeleidt de verantwoordelijke professional van Welex u naar het notariskantoor om u de inhoud van de akte uit te leggen en eventuele vragen te beantwoorden.

Welke documenten heb ik nodig om een woning in Spanje te kopen?

Door Welex, uw Nederlandstalige vastgoed advocaat in Spanje. Allereerst heeft u uw ID-kaart of paspoort nodig.

Bovendien moet u een fiscaal identificatienummer krijgen. Personen die niet de Spaanse nationaliteit hebben, moeten een Spaans identificatienummer voor vreemdelingen hebben: het ‘número de identidad de extranjero’ of NIE.

Dit is een nummer voor de identificatie van dat alle niet-ingezetenen in Spanje. Het is een uniek nummer en hoewel het niet het recht van verblijf in Spanje verleent, is het wel noodzakelijk voor belastingdoeleinden.

Belangrijk om te is weten dat voor de Spaanse belastingen, tenzij het tegendeel wordt bewezen, een persoon geacht wordt zijn of haar gebruikelijke verblijfplaats op Spaans grondgebied te hebben wanneer, volgens de algemene criteria, de niet wettelijk gescheiden echtgenoot en de minderjarige kinderen die van hem of haar afhankelijk zijn, in Spanje woonachtig zijn. Het bewijs van fiscale woonplaats in een ander land wordt geleverd door middel van een verklaring afgegeven door de bevoegde belastingautoriteit van het betrokken land.

Als de koper een rechtspersoon is, moet hij ook een btw-nummer hebben. Elke natuurlijke of rechtspersoon die in Spanje fiscale handelingen verricht, moet dit fiscale identificatienummer hebben.

Ten tweede moet u zich inschrijven als belastingplichtige, net als alle personen en bedrijven die een fiscaal identificatienummer moeten hebben voor hun aangelegenheden die aan belasting onderhevig zijn.

Ten derde is het raadzaam om in Spanje een bankrekening te openen op naam van de koper, voor de betaling van de koopsom en de daaropvolgende automatische afschrijvingen ten behoeve van zaken als stroom en water.

Bij Welex, uw vastgoed advocatenkantoor in Spanje, helpen wij u om alle benodigde documentatie in orde te hebben voor de ondertekening van zowel het voorlopig koopcontract als de notariële verkoopakte.

Welke documenten heb ik nodig om een woning in Spanje te kopen?

Het kopen van een woning in Spanje met een hypotheek

Het kopen van een woning in Spanje met een hypotheek

Als u een lening gaat krijgen voor de aankoop van uw huis in Spanje, om te kunnen voldoen aan uw verplichtingen tegenover de kredietverlener, moet u als lener bij de bank een hypotheek afsluiten op de woning die u op dat moment koopt. U ondertekent dan dus twee akten, één voor de aankoop en één voor de hypothecaire lening. Deze hypotheek zal een last zijn die op het onroerend goed in het eigendomsregister zal worden ingeschreven.

De hypotheekakte in Spanje dient de volgende punten te bevatten:

– De voorwaarden van de Spaanse lening, zoals de hoofdsom, de eindedatum, het aflossingsschema, de rente, de provisies en de bankrekening van de lening.

– De kredietnemer wordt op de hoogte gebracht van de acties die de bank onderneemt in geval van wanbetaling, alsook van de eventuele buitengerechtelijke verkoop van het onroerend goed.

– Ook dient een adres te worden vermeld ten behoeve van betekening tussen de partijen, over het algemeen het gehypothekeerde onroerend goed in Spanje.

Houdt u er rekening mee dat u als debiteur verantwoordelijk bent voor de lening met al uw bezittingen, nu en in de toekomst, volgens artikel 1911 van het Spaanse burgerlijk wetboek, de hypotheekverplichting vormt dus niet de limiet van het bedrag dat aan de bank moet worden betaald.

De hypotheekverplichting in Spanje is het maximale bedrag waarvoor het onroerend goed onderpand is, en dat moet worden betaald in het geval van een executoire verkoop als gevolg van het niet-betalen van de gewaarborgde lening.

In geen geval wordt de hypotheekrente voor een periode langer dan vijf jaar vastgelegd.

De hypotheekaansprakelijkheid wordt gevormd door de som van de volgende posten:

– De hoofdsom van de lening.

– Gewone rente.

– Rente op achterstallige betalingen.

– Een bedrag voor kosten.

Het totale bedrag is een percentage dat elke instelling vrij kan vaststellen, hoewel het over het algemeen tussen 30% en 50% van het leenkapitaal ligt.

De Spaanse wetgeving bepaalt hierover: “De hypotheek onderwerpt de goederen waarop zij is gevestigd, ongeacht de eigenaar daarvan, rechtstreeks en onmiddellijk aan nakoming van de verplichting voor de zekerheid waarvan die hypotheek is afgesloten.”

De kredietnemer moet bovendien ook andere verplichtingen nakomen die verband houden met de woning als onderpand voor de lening, zoals:

a) De woning laten verzekeren (normaal gesproken voor schade en brand), waarbij de bank de begunstigde van de verzekering is.

b) Bij te zijn met betaling van belastingen en andere kosten ten aanzien van het onroerend goed, met name onroerendzaakbelasting (I.B.I.) en bijdragen aan de vereniging van eigenaars waartoe het onroerend goed behoort.

c) Het onroerend goed in goede staat te onderhouden, de nodige reparaties uit te voeren om de waarde ervan te behouden en de bank op de hoogte te brengen van elk feit dat de waarde ervan kan verminderen of enig recht erop kan beperken.

Aansluiting gas, water en elektra en andere voorzieningen regelen

Het laten aansluiten van gas, water en elektra een nieuwbouwhuis in Spanje, de nodige documentatie, registratie in het kadaster, testamenten in Spanje en de inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen in Spanje.

Net een huis in Spanje gekocht? Dienstverlening voor het op naam zetten van voorzieningen in Spanje

Welex, uw kantoor van advocaten en economen in Marbella, informeert u over de stappen die u moet nemen als u eenmaal eigenaar bent van een woning in Spanje. De voorzieningen die bij uw huis horen, zoals elektriciteit, water, vereniging van eigenaars, onroerendzaakbelasting, afvalheffing etc. zullen op uw naam moeten worden gezet. Het is handig om de betaling daarvan ook aan uw rekening in Spanje te koppelen om verrassingen te voorkomen die zich bijvoorbeeld voordoen wanneer een rekening niet betaald wordt.

Bent u een niet-ingezetene in Spanje? Bedenk dan dat het handig is om hier in Spanje een bankrekening te hebben voor automatische incasso’s, aangezien niet alle bedrijven automatische incasso’s op een bankrekening buiten Spanje accepteren. Wanneer u leveringscontracten op uw naam gaat zetten, moet u rekeninghouden met het verschil tussen een woning gekocht als nieuwbouw dan wel als tweede overdracht.

Leveringscontracten voor een nieuwbouwwoning in Spanje

De ontwikkelaar dient u de zogenaamde ‘boletines’ (verklaringen van erkende elektricien en loodgieter) te overhandigen, waarmee u de stroom- en watervoorziening kunt laten aansluiten.

Bij Welex, uw juridisch en economisch kantoor in Marbella, bieden wij ‘nazorg’ bij het kopen van een huis en zorgen wij het op-naam-zetten en automatische betaling van de gebruikelijke leveringen voor een woning in Spanje.

Vereiste documentatie:

 • Verklaringen van erkende elektricien en loodgieter
 • Koopakte van de woning
 • Eerste-bewonersvergunning van het huis
 • Vreemdelingennummer (NIE)
 • Paspoort of identiteitskaart

Voor uw gemak kunt u contact opnemen met Welex, Nederlandstalige advocaten in Marbella. Wij beheren de eigendomsoverdracht van alle leveringen en voorzieningen van uw nieuwverworven woning in Spanje.

Registratie in het kadaster in Spanje:

Vastgoed advocaten in Marbella dienen het formulier ‘Modelo 900D’ in bij het kadaster om de betaling van de onroerendzaakbelasting (I.B.I.) in Spanje op uw naam te laten zetten en de toekomstige betalingen van de afvalheffing. Houd er rekening mee dat het ongeveer een jaar kan duren voordat de betreffende onroerendzaakbelasting en afvalheffingen daadwerkelijk op uw naam gezet zijn.

Let op: de automatische incasso van de onroerendzaakbelasting en afvalheffingen wordt automatisch stopgezet als er onvoldoende saldo op de bankrekening staat.

De termijnbedragen voor onroerendzaakbelasting en afvalheffingen in Spanje die niet vrijwillig op de aangegeven datum zijn betaald, worden direct gezien als achterstallige betaling en worden verhoogd met een boetebedrag. Normaal gesproken informeert het belastingkantoor of de desbetreffende gemeentelijke dienst u met een brief over de schuld. U dient er echter rekening mee te houden dat u als eigenaar, ook wanneer u zo’n brief niet heeft ontvangen, nog steeds verantwoordelijk bent voor tijdige betaling en dat te late betalingen beboet worden; bovendien wordt u voor te late betaling boeterente in rekening gebracht.

Levering van elektra en water in Spanje

De administratief beheerders van ons advocatenkantoor in Marbella doen de benodigde aanvragen om bestaande of nieuwe leveringen op uw naam te laten zetten bij de desbetreffende instanties. Als het er alleen om gaat dat de bestaande levering overgezet wordt op uw naam dan kan dit direct worden gedaan, maar als het om een nieuwe aansluiting gaat duurt dat minimaal ongeveer 10 dagen. Voor woningen die meer dan 20 jaar oud zijn moet een verklaring worden aangevraagd bij een erkende loodgieter of elektricien.

Op naam zetten en automatische betaling van betalingen aan de vereniging van eigenaars in Spanje.

Wij voorzien de vereniging van eigenaars van alle documentatie en informatie die nodig is voor hun registratie. Wij kunnen de aansluiting van alle andere voorzieningen voor u beheren, zoals telefoon, ADSL, alarm, gas etc.

U heeft zojuist uw huis in Spanje gekocht en wilt een voertuig importeren voor gebruik in Spanje?

Houd er rekening mee dat als u een fiscaal ingezetene bent van Spanje, u in Spanje geen voertuig met een buitenlands kenteken mag besturen. Ingezetenen van de Europese Unie die niet in Spanje wonen, kunnen toestemming krijgen om gedurende maximaal 180 dagen een voertuig met een buitenlands kenteken te besturen.

Aarzel niet om hiervoor contact op te nemen met de administratief beheerders van ons kantoor in Marbella! Wij regelen graag de import van uw voertuig in Spanje. We leggen u uit wat de voorwaarden zijn voor het importeren van uw auto en we maken een kostenraming voor het proces gestart wordt, zodat u weet welke stappen u moet nemen en wat de kosten zijn.

Hebt u eraan gedacht om een testament in Spanje op te maken?

Welex, uw Nederlandstalig vastgoed advocaat in Marbella, adviseert u over het opstellen van uw testament in Spanje. U hoeft ons enkel de namen van uw erfgenamen te geven, het recht dat u van toepassing wilt laten zijn op uw erfopvolging (het recht van uw nationaliteit of het recht van uw laatste gewone verblijfplaats) en de manier waarop u uw bezittingen wenst te verdelen, zolang u voldoet aan de wet- en regelgeving van uw nationaliteit. Ons kantoor van advocaten en economen in Marbella levert u een concept-testament, geschreven in twee kolommen: in het Spaans en in de taal van uw nationaliteit.

Wilt u uw woning in Spanje voor korte periodes verhuren?

Bij Welex, uw vastgoed advocatenkantoor in Marbella, kunnen wij de inschrijving van uw woning bij de Junta de Andalucía voor toeristische verhuur beheren. Hiervoor is een eerste-bewonersvergunning nodig. Aarzel niet om contact op te nemen met Welex en wij zullen u adviseren over de vereisten om uw woning te registreren voor toeristische verhuur.

Aansluiting gas, water en elektra en andere voorzieningen regelen

Inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen in Spanje

Wanneer u als niet-ingezetene een woning in Spanje bezit, dient u op de hoogte te zijn van uw jaarlijkse verplichtingen tegenover de Spaanse fiscus die vanaf de aankoop voor u gelden.

kantoor van advocaten en economen in Marbella

Aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor van advocaten en economen in Marbella, wij adviseren u hoe u te werk moet gaan wanneer u als niet-ingezetene onroerend goed in Spanje bezit.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies