De eerste stap bij een eigendomsoverdracht in Spanje is een woning zoeken.

Het is belangrijk dat u eerst de omgeving leert kennen voordat u een woning kiest. Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen moet u een aantal locaties bezoeken. Aanvullend onderzoek naar vergelijkbare panden in verschillende zones geeft u een beter beeld van wat u kunt verwachten wat betreft koopprijzen.

 

De tweede stap bij een eigendomsoverdracht in Spanje is een deskundige vastgoedadvocaat in Spanje zoeken.

 

Een advocaat in Spanje kan nuttige adviezen geven vanaf het begin van het koopproces. Uw in onroerend goed gespecialiseerde advocaat in Spanje doet onderzoek zodat alle betrokken partijen, onder wie de verkoper en de ontwikkelaar, rechtmatig handelen. Een advocaat zal de nodige maatregelen treffen zodat aan alle Spaanse wettelijke vereisten wordt voldaan. Bovendien zal een advocatenkantoor zorgen dat het onroerend goed vrij is van lasten die gevolgen hebben voor het grondgebruik.

 

U moet ook zeker weten dat er geen uitstaande gemeentebelastingschulden zijn of openstaande servicekosten met betrekking tot de woning.

 

Lees meer………

Overdrachtskosten in Spanje

Overdrachten worden in Spanje opgevat als de overdracht van een wettelijke eigendomstitel van onroerend goed in Spanje van een persoon naar een andere persoon.

Een typische overdrachtstransactie in Spanje omvat twee belangrijke momenten: de overdracht van de contracten en het passeren daarvan waarbij de wettelijke eigendomstitel wordt overgedragen.

Het overdrachtssysteem in Spanje is zo ingericht dat de koper wordt beschermd.

Overdrachtskosten in Spanje omvatten de totale vergoeding voor het advies en de diensten van een Spaanse professionele vastgoedadvocaat.

 De overdrachtskosten in Spanje zijn afhankelijk van het feit of u een buitenlandse of een Spaanse advocaat inschakelt en van de verkoopprijs van het pand. Andere overdrachtskosten in Spanje hebben te maken met belastingen en juridische kosten in verband met de verkoop en aankoop van een pand. De belastingen en kosten van de verkoop van onroerend goed in Spanje bedragen in totaal tussen 10-13% van de verkoopprijs.

 

Lees meer……….

Koopbegeleiding in Spanje: 7 tips

Een typische overdrachtstransactie omvat twee belangrijke momenten: de uitwisseling van contracten en de totstandkoming daarvan waarbij de wettelijke eigendomsakte wordt gepasseerd. Bovendien is de overdrachtsprocedure in het algemeen zo opgezet dat de koper de eigendomstitel van de grond veiligstelt en alle rechten die op de grond van toepassing zijn en vóór de koop wordt geïnformeerd over eventuele obstakels. Bovendien zijn de overdrachtskosten afhankelijk van het feit of u een buitenlandse of een Spaanse advocaat hebt.

 

Advocatenkantoren in Spanje moeten alle relevante en aanvullende juridische informatie verstrekken over onroerendgoedtransacties en aankopen van onroerend goed voor bewoning of zakelijk gebruik, betaling van heffingen voor registratie en transacties bij het kadaster en diverse andere diensten met betrekking tot onroerend goed, zoals:

 1. Aangifte van eigendomsaktes van nieuwe panden
 2. Verhuur
 3. Afsluiten en annulering van hypotheken
 4. Borg
 5. Uitwisseling

 

Bij alle koopbegeleidingen in Spanje moeten klanten worden geïnformeerd en geadviseerd over bijbehorende belastingen en kosten bij de aankoop of verkoop van een pand. Onder overdrachtszaken valt:

 • Verkrijgen van alle noodzakelijke documentatie over het onroerend goed en ondersteuning daarbij.
 • De noodzakelijke onderzoeken doen naar het onroerend goed bij het kadaster om de eigenaar te bevestigen.
 • Zorgen dat alle eigendommen up-to-date zijn wat betreft betalingen.
 • Contact houden met betreffende deskundigen om te zorgen dat het pand voldoet aan alle eisen van de plaatselijke zoneringsverordening.
 • Onderzoek naar en adviseren over vennootschapsbelasting of meerwaardebelasting die verschuldigd wordt bij de verkoop van het pand.
 • Samenstellen en verstrekken van een uitgebreid rapport over het onroerend goed om de klant te informeren over diverse zaken die verband houden met het pand.
 • Het opstellen van contractuele overeenkomsten tussen de partijen voor de verkoop of aankoop van het pand.
 • Het opstellen van de koopakte die bij de notaris moet worden afgegeven en het voorbereiden van de totstandkoming van de transactie.
 • Afhalen van de koopakte en overhandiging van de akte aan het belastingkantoor en het
 • Het opstellen van een volledige en definitieve afrekening van de ontvangen bedragen en de verrichte betalingen.
 • Het verzenden naar de klant van een naar behoren geregistreerd voorlopig koopcontract met de corresponderende originelen van alle belastingaanslagen en onze waarborg.

Neem nú contact met één van de NLtalige vastgoed advocaten in Spanje van Welex, gespecialiseerd in koopbegeleidingen in Spanje

Tips bij het verkopen van uw woning in Spanje

 

 1. Een meertalige advocaat in Spanje gespecialiseerd in koopbegeleidingen in Spanje wordt aanbevolen om een certificaat van het Spaanse kadaster te verkrijgen om te controleren of het onroerend goed naar behoren op uw naam staat geregistreerd.
 2. Controleer of de IBIbetalingen (onroerendgoedbelasting) up-to-date zijn en of er schulden rusten op het Spaanse pand.
 3. Ons advocatenkantoor in Spanje gespecialiseerd in koopbegeleidingen in Spanje raadt verder aan te controleren of u in het bezit bent van een kopie van een ‘Vergunning voor eerste gebruik’ en of het pand gebouwd is volgens de planologische voorschriften voor die zone.
 4. Daarnaast raden we aan een schatting op te vragen van het bedrag van de meerwaardebelasting zodat u voorbereid bent op toekomstige kosten in verband met de verkoop.
 5. Daarnaast wordt geadviseerd dat klanten informatie opvragen over de ontstane vermogenswinstbelasting.
 6. Klanten moeten ook een energiecertificaat opvragen.
 7. Tot slot: als u als niet-ingezetene in Spanje woont, raden we aan de bijbehorende belastingaangiften voor niet-ingezetenen te overleggen.

MEER INFORMATIE

 

 

Een eigendomsoverdracht in Spanje verloopt iets anders dan overdrachten in andere

delen van de wereld.

Een van de verschillen is dat het opstellen van de eerste akte en het getuige zijn bij het zetten van de handtekeningen alleen door een notaris kan worden uitgevoerd.

De notaris vertegenwoordigt de regering door te bekrachtigen dat de verschuldigde belastingen worden betaald bij de totstandkoming van een verkoop.

 

Wanneer bij overdrachten in Spanje een notaris wordt betrokken, worden de volgende controles uitgevoerd:

 1. Controle of een eigendom aan de verkoper toebehoort en dat deze de wettelijke bevoegdheid heeft dat te verkopen.
 2. Controle dat zich geen huurders bevinden in het genoemde pand.
 3. Controle dat er geen voorkeursrechten rusten op het eigendom en dat bouwprojecten de waarde van de omgeving niet negatief beïnvloeden.
 4. Controle dat de in de akte genoemde grenzen en afmetingen accuraat zijn.
 5. Zorgen dat de planning en de bouwvergunningen wettelijk in orde zijn.
 6. Als een pand aan het strand staat, controle dat hiervoor toestemming is van de kustautoriteiten.
 7. Een nieuw op te leveren pand moet bovendien een certificaat hebben waarmee de voltooiing van de werkzaamheden volgens de bouwplannen wordt bevestigd en een vergunning voor eerste ingebruikname.
 8. Een registratienummer van het eigendom en een uittreksel van het eigendomsnummer verkrijgen.
 9. Een verklaring van geen schulden verkrijgen van het gemeentehuis.

 

Lees meer……

Bij diensten in verband met eigendomsoverdracht in Spanje gaat het om de juridische overdracht van het eigendom van een woning van de verkoper op de koper.

 

In Spanje begint het overdrachtsproces wanneer uw bod op een huis wordt geaccepteerd en het eindigt wanneer u de sleutels krijgt. Het overdrachtsproces in Spanje omvat alle juridische fases en procedures die horen bij de aankoop van onroerend goed in Spanje.  

Fase 1

Fase 1 van het overdrachtsproces in Spanje bestaat uit het zoeken naar een woning in Spanje. Hiervoor hebt u een kopie van de Nota Simple nodig (uittreksel van de eigendomsakte van het Spaanse kadaster). In de Nota Simple staat beschreven wat u koopt en de kosten en de lasten die voor de woning moeten worden afgedragen. De jaarlijkse IBI-aangifte (onroerendgoedbelasting) en eventueel een overzicht van de gemeentelijke kosten moeten worden opgesteld voor inzicht in de lopende kosten. Daarnaast is het aan te bevelen om een Spaanse advocaat aan te stellen die ervoor kan zorgen dat de noodzakelijke juridische procedures worden nageleefd.

Fase 2

Fase 2 van het overdrachtsproces in Spanje omvat het ondertekenen van een reserveringscontract en het betalen van reserveringskosten. Een reserveringscontract zorgt ervoor dat het

onroerend goed niet meer actief te koop wordt aangeboden. Voorafgaand aan de ondertekening van een reserveringscontract en de betaling van geldbedragen, is het advies zich te laten bijstaan door een wettelijke vertegenwoordiger.

 

Fase 3

Fase 3 van het overdrachtsproces in Spanje heeft betrekking op het koopcontract. Op dit punt is de standaardprocedure dat een aanbetaling van 10% wordt overgemaakt aan de verkoper. Bij ondertekening van het definitieve contract is de koper wettelijk aansprakelijk voor de volledige betaling van het pand. De verkoper is nu wettelijk verplicht om het eigendom te verkopen tegen de overeengekomen prijs.

Het overdrachtsproces in Spanje voorziet in de mogelijkheid om bepaalde ontsnappingsclausules op te nemen in het koopcontract. Maar als echt een beroep wordt gedaan op een van deze clausules, kan het zijn dat de koper een rechtszaak moet aanspannen. Daarnaast wordt in de koopovereenkomst ook beschreven welke kosten en welke inrichting zijn opgenomen in de verkoop van het pand. Voorafgaand aan de ondertekening van het koopcontract moet de koper besloten hebben wie precies het pand koopt.

Fase 4

Fase 4 van het overdrachtsproces in Spanje omvat de totstandbrenging van de aankoop van onroerend goed in Spanje. Dit wordt uitgevoerd op een kantoor van de Notaría Pública. Alle partijen in Spanje die betrokken zijn bij de totstandbrenging moeten daarbij aanwezig zijn. Deze partijen zijn bijvoorbeeld een bankmedewerker in verband met een lopende lening of een nieuwe hypotheek, de verkoper en de koper en/of hun wettelijke vertegenwoordigers.

Fase 5

Fase 5 van het overdrachtsproces in Spanje houdt in dat een kopie van de verkoopakte wordt overhandigd aan de koper of zijn wettelijke vertegenwoordiger. De originelen worden afgeleverd bij het kadaster waar ze worden gecontroleerd en geregistreerd. Het registratieproces kan tot drie maanden duren. Nadat het registratieproces is voltooid, zijn alle originele akten en facturen met betrekking tot de transactie opvraagbaar.

 

Voor al uw juridische vragen in Spanje, neemt u contact op met ons kantoor in Marbella dat gespecialiseerd is in eigendomsoverdrachten.

 

 

 

Het Spaanse wetsbesluit 2/2020 van 9 maart, betreffende de verbetering en vereenvoudiging van de regelgeving ten behoeve van de promotie van de productieve activiteit in Andalusië, heeft een aantal maatregelen ten gevolg voor Andalusië die erop gericht zijn de administratieve procedures te verminderen in bepaalde economische en productieve sectoren, om zo de toegang tot de productieve activiteit voor ondernemers en zakenmensen te versnellen, procedures te vereenvoudigen en het aantal onjuiste of buitenproportionele administratieve vereisten te verminderen.

 

Lees meer…….

 

Lees hier meer over de veel gestelde vragen bij begeleiding van aankoop van een woning in Spanje

 

Heeft u juridische vraagstukken? Neem dan nú contact op met één van de vastgoed advocaten van ons kantoor in Spanje

Het Spaanse digitale certificaat bevestigt onze identiteit op internet, zowel voor een natuurlijk persoon als voor een rechtspersoon. Uw gegevens zullen beschermd zijn elke keer wanneer de digitale handtekening gebruikt wordt en wanneer u online een handeling voltrekt.

Aarzel niet om contact op te nemen met onze onderneming van advocaten en economen in Marbella om een digitale handtekening in Spanje te verkrijgen in Spanje.

Het digitale certificaat in Spanje heeft een geldigheid van drie jaar. Na deze drie jaar moet het vernieuwd worden.

Wat kun je doen met een digitaal certificaat in Spanje?

Met een digitaal of elektronisch certificaat in Spanje kunnen we elk document of elke soort informatie indienen of aanvragen of digitaal ondertekenen.

Bijvoorbeeld:

Belastingdienst: kan toegang krijgen tot uw fiscale gegevens, aangiften indienen, documentatie, betaalkaarten, certificaten etc. aanvragen.

Gemeentehuizen: verkrijgen van informatie, documentatie, kwitanties, boetes, indienen van documentatie etc.

Sociale Zekerheid: toegang krijgen tot uw werkgeschiedenis, registratie voor de sociale zekerheid, een afspraak maken bij een arts etc.

Hoe verkrijg je een digitaal certificaat in Spanje?

Een Spaans digitaal certificaat verkrijgen betekent een verhoging van de snelheid en vereenvoudiging van het bureaucratisch beheer in Spanje. Aarzel niet om contact op te nemen met Welex, uw advocaat en econoom in Marbella die kan zorgen voor uw digitale handtekening voor een redelijke prijs!

De procedure voor het verkrijgen van een digitaal certificaat in Spanje is relatief eenvoudig.

Om een digitaal certificaat te verkrijgen moeten we eerst naar de pagina gaan van de Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, FNMT, waar we het certificaat aanvragen als natuurlijk persoon.

Zodra dit aangevraagd is, ontvangen we een nummer op het e-mailadres dat we doorgegeven hebben.

U zult zich moeten melden bij een openbare instantie die deze dienst levert en uw originele paspoort of identiteitskaart moeten meebrengen, samen met het nummer dat u ontvangen heeft van de Fábrica Nacional de Moneda y Timbre FNMT. Ze zullen u identificeren aan de hand van uw paspoort of identiteitskaart en een certificaat afleveren dat u zult ontvangen op het opgegeven e-mailadres. Indien u niet de Spaanse nationaliteit bezit, zult u een kopie van uw Nie-certificaat (identificatienummer voor buitenlanders) moeten voorleggen.

U kunt vervolgens het certificaat downloaden. Het is heel belangrijk om dit steeds vanaf dezelfde computer te doen als waarop u het aangevraagd heeft.

Bij Welex kunnen we u ook helpen om uw digitale certificaat in Spanje te verkrijgen.

We zullen u naar elke openbare instantie begeleiden om dit te verkrijgen.

Ook als u zich in een andere stad bevindt, kunnen we dit bij Welex op afstand beheren en u de juiste stappen aangeven die u moet volgen om dit certificaat te verkrijgen.

 

Welke voordelen heeft het digitale certificaat?

 • Veiligheid:

De documentatie kan niet gewijzigd of gemanipuleerd worden.

 • Procedures:

U kunt procedures uitvoeren vanaf uw computer zonder zelf ergens heen te hoeven gaan en kunt zo lange wachtrijen vermijden.

 • Besparing:

Besparing van papier, tijd, reistijd en werk.

Indien u een digitaal certificaat in Spanje nodig heeft en wil dat Welex u adviseert, aarzel dan niet om contact op te nemen met Welex, kantoor van advocaten en economen in Marbella. Ons kantoor zal uw aanvraag bij de Fábrica Nacional de Moneda voor uitgifte van een certificaat beheren en we begeleiden u hierbij naar elke openbare instantie, steeds met een uitstekende behandeling.

Deze blog werd geschreven door Welex, uw kantoor van advocaten en economen in Marbella.

Aarzel niet om contact op te nemen met Welex, uw advocaat, econoom en belastingadviseur in Marbella voor meer informatie van juridische, fiscale, boekhoudkundige of arbeidskundige aard.

Klik hier om meer te lezen over het digitale certificaat in Spanje

Welex, uw vastgoed advocaat in Marbella, vertelt u graag meer over het wetsbesluit over urgente milieumaatregelen en territoriale aanpassingen voor gebouwen in Spanje die niet voldoen aan de voorschriften.

 

Op 24 september 2019 heeft de Andalusische regering het ‘Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares’ aangenomen (wetsbesluit over urgente milieumaatregelen en territoriale aanpassingen van gebouwen in Spanje die niet voldoen aan de voorschriften).

 

Onze Nederlandse vastgoed advocaten in Marbella willen graag een paar woordjes schrijven met een nieuw wetsbesluit in Spanje dat onder andere decreet 2/2012 van 10 januari vervangt, dat de regelgeving rondom gebouwen en nederzettingen op onontwikkeld land in de Autonome Gemeenschap Andalusië in Spanje regelde. Volgens het nieuwe wetsbesluit was ‘de regelgeving in het Andalusische rechtssysteem over dit onderwerp zeer ongeordend en complex waardoor een situatie van rechtsonzekerheid en onveiligheid ontstond.’

 

Decreet 2/2012 bleek in de praktijk moeilijk toe te passen in Spanje omdat gemeenten niet in staat waren om vast te stellen of de ‘irreguliere’ eigendommen op hun grondgebied als ‘ongepland’ konden worden beschouwd.

 

Het nieuwe wetsbesluit is voorlopig op basis van de huidige motivering ‘totdat de nieuwe wet op de stadsplanning en grond in Andalusië is goedgekeurd.’

 

Het wetsbesluit regelt in Spanje de procedure voor het aangeven van (één of meerdere) irreguliere gebouwen op bebouwbare en niet-ontwikkelde terreinen die als buiten gebruik kunnen worden beschouwd en waartegen geen maatregelen tot herstel van de wettigheid kunnen worden getroffen omdat de wettelijke termijn is verstreken (6 jaar na voltooiing van de werkzaamheden).

 

Deze irreguliere gebouwen in Andalusië, ook al zijn ze voltooid, krijgen geen toegang tot de basisvoorzieningen noch mogen er werkzaamheden worden uitgevoerd totdat administratieve erkenning daarvan is verkregen op basis van ‘asimilado a fuera de ordenación’ (buiten Spaans bestemmingsplan).

 

Opinie van Nederlandstalige vastgoed advocaten in Marbella

De opinie van onze vastgoed advocaten in Marbella is dat het het nieuwe wetsbesluit in Spanje introduceert de mogelijkheid om speciale plannen voor de milieu- en territoriale aanpassing van groepen irreguliere gebouwen goed te keuren, zonder dat toekomstige algemene plannen en de daaropvolgende ontwikkeling daarvan hoeven te worden goedgekeurd.

 

Goedkeuring van deze specifieke plannen houdt geen wijziging in van de indeling van de grond, maar maakt het mogelijk dat irreguliere gebouwen toegang krijgen tot basisvoorzieningen voor instandhoudings- en verbouwingswerkzaamheden.

 

In dit Speciale Plan kan de aanleg van kleine extra elementen worden vastgelegd mits dit geen gevolgen heeft voor het landschap en het milieu.

 

Deze irreguliere gebouwen in Andalusië, Spanje, kunnen worden opgenomen in de stedenbouwkundige planning, bij het opstellen van de algemene ontwikkelingsplannen, en bij herziening of wijziging ervan.

 

Ten slotte is bepaald dat in ieder geval een gemeentelijke vergunning moet worden afgegeven zodat toegang tot het Spaanse kadaster kan worden verleend voor elke ontvlechting die op onbebouwde grond wordt uitgevoerd, zodat geen verklaring van overbodigheid nodig is.

 

Om de lezer niet te vermoeien met saaie teksten, gaan onze Nederlandstalige vastgoed advocaten in Marbella niet in op de afzonderlijke bepalingen van dit wetsbesluit.

 

Als u een woning hebt op braakliggend terrein in Spanje en u hebt vragen over de juridische status daarvan, neem dan contact op met de deskundige vastgoed advocaten in Marbella Welex. Wij geven graag antwoord op al uw vragen.

 

De situatie van de gezondheidscrisis in Spanje, veroorzaakt door het coronavirus Covid 19 en in het kader van het Koninklijke Besluit Wet 11/2020, brengt veel mensen in een bijzonder kwetsbare situatie.

 

Enkele buitenlanders in Spanje met leningen zonder hypotheekwaarborgen zien zich vanwege de gezondheidssituatie beperkt, of in sommige gevallen niet in staat, om deze leningen af te lossen. Ook mensen die de vervulling van de voor deze leningen aangegane verplichtingen gewaarborgd hebben met een zekerheid of borg, bevinden zich in een soortgelijke situatie.

 

De advocaten van onze firma Welex in Spanje die gespecialiseerd zijn in het vastgoedrecht leggen graag de essentiële regels uit waardoor betalingen opgeschort worden, zodat u financiële ademruimte krijgt in deze al zo complexe situatie van de gezondheidscrisis.

Lees verder

wilt u een juridische vraag stellen? Neem dan nú contact met ons Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje

Door Welex, advocaten gespecialiseerd in Vastgoedrecht in Spanje Ten gevolge van de gezondheidscrisis veroorzaakt door het coronavirus Covid-19 in Spanje, werd het Koninklijke Besluit-Wet 11/2020 gepubliceerd op 31 maart, die een buitengewone verlenging toekent van de huurovereenkomsten voor gebruikelijke woningen in Spanje. De verlenging van de huurovereenkomst in Spanje   De huurovereenkomsten voor gebruikelijke woningen…

Neem nú contact met één van onze Nederlandstalige vastgoed advocaten in Spanje
Lees hier meer over onze vastgoed web site in Spanje. Als u eenmaal het geschikte huis in Spanje hebt gevonden, is het tijd om de nodige stappen te nemen om over te gaan tot kopen. Hierin staat u niet alleen; wij adviseren u op eenvoudige en duidelijke wijze, zodat uw aankoop aangenaam en gemakkelijk verloopt. En zodat mogelijke problemen of zorgen die zich in de toekomst kunnen voordoen, worden vermeden.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies