MIJN HUIS IN SPANJE VERKOPEN

Als u heeft besloten om uw huis via Welex, uw vastgoed advocatenkantoor in Spanje, te verkopen, geven wij u een volledig advies voor veilige verkoop, helpen wij u bij het ondertekenen van het verkoopcontract en zorgen wij ervoor dat uw belasting wordt betaald. Vanaf het eerste moment vertellen wij u welke documentatie nodig is voor de verkoop en welke kosten daaraan voor u zijn verbonden – zodat u alle inzicht hebt en zeker kun zijn van uw zaak.

Welke documentatie heeft u nodig om uw woning in Spanje te verkopen?

Bij Welex helpen we u bij het voorbereiden van de volgende documentatie waardoor uw verkoopproces gemakkelijker verloopt:

  • De koopakte van uw huis in Spanje
  • Eerste-bewonersvergunning van uw woning in Spanje
  • De statuten van de vereniging van eigenaars en betaling laatste bijdrage
  • Betalingsbewijs laatste termijn energieleveringen e.d.
  • Betalingsbewijs laatste termijn onroerendzaakbelasting
  • Energie-efficiëntiecertificaat van de woning in Spanje
  • In bepaalde gevallen, verklaring ‘geen stedelijke overtreding’

Als eigenaar bent u verplicht bij te dragen aan de algemene kosten van het onroerend goed ten gunste van de vereniging van eigenaars. Indien er een schuld openstaat op het moment dat de notariële verkoopakte ondertekend wordt, is de koper aansprakelijk, met het aangekochte onroerend goed als onderpand. De aansprakelijkheid geldt voor de schuld aan de vereniging voor het uitstaande bedrag voor de verstreken termijn in het jaar waarin de verkoop heeft plaatsgehad, en de drie voorgaande kalenderjaren.

De flat of het pand wordt in juridische zin belast met die betaling. Daarom moet u bij de ondertekening van de verkoopakte de notaris een verklaring van de staat van de schulden aan de vereniging geven, aan u verstrekt door de secretaris, met de goedkeuring van de voorzitter.

Zodra de woning in Spanje verkocht is, moet u de vereniging in kennis stellen van de verkoop, anders blijft u met de nieuwe eigenaar hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden aan de vereniging die na de overdracht zijn ontstaan.

Daarnaast bent u, op grond van het feit dat er een woning in Spanje op uw naam staat, bent u de onroerendzaakbelasting verschuldigd. Om te bepalen of er al dan niet sprake is van een schuld op het moment van ondertekening van de verkoopakte bij de notaris, zal deze informatie opvragen en de partijen uitdrukkelijk waarschuwen voor openstaande schulden voor de onroerendezaakbelasting die verband houden met het te verkopen onroerend goed.

U dient ook het energie-efficiëntiecertificaat aan de notaris in Spanje te overhandigen. Dit is verplichte verklaring bij verkoop of verhuur van een woning in Spanje. Het energiecertificaat geeft informatie over het energieverbruik en de CO2-uitstoot van een te koop of te huur aangeboden woning.

Voor het verkrijgen van het energie-efficiëntiecertificaat in Spanje moet een bevoegd deskundige worden ingeschakeld: architecten, technisch-architecten, ingenieurs en technisch-ingenieurs

Het onderhandse verkoopcontract van uw woning in Spanje.

Onze Nederlandstalige advocaten in Spanje adviseren u en stellen het koopcontract op. Het is essentieel dat u vóór de ondertekening van een dergelijk contract advies inwint, aangezien u na ondertekening verplicht bent om uit te voeren wat is overeengekomen, en in een later stadium niet kunt aanvoeren dat het niet langer in uw belang is om zich aan de overeenkomst te houden.

Bij verkoop van een woning in Spanje is de verkoper verplicht om het verkochte op te leveren en vrijwaring te geven binnen een termijn van zes maanden vanaf de leveringsdatum. Het onroerend goed wordt geacht te zijn geleverd wanneer het in het bezit van de koper komt. Bij ondertekening van de notariële verkoopakte wordt de woning geacht te zijn geleverd, tenzij in de akte anders is overeengekomen.

Bij de verkoop van een onroerend goed in Spanje met een vaste prijs, en niet met een prijs per vierkante meter, kan de verkoopprijs niet worden verhoogd of verlaagd, zelfs niet als deze meer of minder bedraagt dan de prijs die in het contract is vermeld.

Met betrekking tot het vrijwaren van het verkochte object bent u als verkoper verplicht om herstelwerkzaamheden te (laten) uitvoeren als verborgen gebreken deugdelijk gebruik ervan onmogelijk maken of als ze dit gebruik zo verminderen dat, indien de koper ervan op de hoogte zou zijn geweest, hij de woning niet zou hebben gekocht of er een lagere prijs voor zou hebben gegeven. De verkoper is niet aansprakelijk voor duidelijke of zichtbare gebreken, of voor gebreken die dat niet zijn, indien de koper een deskundige is die deze uit hoofde van zijn vak of beroep gemakkelijk had moeten herkennen.

Bovendien is de verkoper tegenover de koper aansprakelijk voor het wettelijke en vreedzame genot van het onroerend goed en voor eventuele verborgen gebreken, ook al is de verkoper er niet van op de hoogte, tenzij anders is overeengekomen en de verkoper niet op de hoogte is van dergelijke verborgen gebreken.

Kosten en belastingen op de verkoop van een woning in Spanje. Belasting voor niet-ingezetenen in Spanje.

Winstbelasting in Spanje.

U moet er rekening mee houden dat u als gevolg van de verkoop van uw huis belasting zult moeten betalen over winst uit de verkoop.

Deze winstbelasting in Spanje is het verschil tussen de verkoopprijs (verminderd met de door de verkoper betaalde kosten en belastingen die inherent zijn aan de overdracht) en de koopsom (vermeerderd met de bij de aankoop van de woning betaalde kosten en belastingen).

Het te betalen bedrag wordt berekend door op dit verschil het belastingtarief van 19% toe te passen.

Bij ondertekening van de akte dient u er rekening mee te houden dat de koper, ongeacht of hij ingezetene van Spanje is of niet, 3% van de koopsom zal inhouden als aanbetaling op de belasting die overeenkomt met uw winstbelasting in Spanje als niet-ingezetene.

Deze 3% wordt afgetrokken van de verschuldigde belasting in Spanje. Als het ingehouden bedrag daarentegen groter is dan de te betalen belasting, kan het overschot worden geretourneerd, evenals wanneer er geen sprake is van kapitaalwinst maar van -verlies.

Wanneer een verzoek om teruggaaf wordt ingediend, zal de Spaanse belastingdienst, indien van toepassing, binnen een termijn van zes maanden na de verkoop een voorlopige regeling treffen. Indien de voorlopige afrekening niet binnen deze termijn plaatsvindt, gaat de fiscus ambtshalve over tot teruggave van het te veel betaalde bedrag. Nadat de bovengenoemde zes maanden zijn verstreken zonder dat opdracht is gegeven voor de terugbetaling om redenen die niet aan de belastingplichtige zijn toe te schrijven, wordt de overeenkomstige vertragingsrente toegepast op het terug te betalen bedrag.

De belasting op de waardevermeerdering van stedelijke grond. Plusvalía belasting in Spanje.

Dit is een belasting die de verkoper moet betalen als gevolg van waardevermeerdering van de grond als gevolg van de verkoop, waarbij een maximumperiode geldt van 20 jaar.

Hierbij is het belangrijk te vermelden dat het Spaanse grondwettelijk hof heeft verklaard dat de gemeentelijke meerwaarde ongrondwettig is wanneer het te betalen bedrag groter is dan de daadwerkelijk door de belastingplichtige verkregen waardestijging.

Het hof stelt dat wanneer er sprake is van waardevermeerdering bij een overdracht en de betaalde vergoeding hoger is dan de daadwerkelijk door de burger verkregen waardestijging, er een niet-bestaand, virtueel of fictief inkomen belast zou worden, hetgeen een te hoge belastingheffing tot gevolg zou hebben, hetgeen in strijd is met de grondwettelijke beginselen van economische draagkracht en het niet-confiscatoire karakter van de belastingen.

Het belastingtarief wordt per gemeente vastgesteld, maar mag niet hoger zijn dan 30 procent.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies